KSIĘGOWOŚĆ

Crede Experto – Efekt synergii tworzy wyjątkową Księgowość

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • opracowanie i modyfikację przyjętych zasad polityki rachunkowości,
  w tym planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,  zgodnie z przepisami
  ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów
  w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT dla celów podatku od towarów i usług
 • bieżącą weryfikację poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli i udziałowców
 • prowadzenie rozrachunków z budżetem, kontrahentami i pracownikami
 • obsługę księgową transakcji zagranicznych (unijne, export, import, różnice kursowe)
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie
  z wymogami ustawy o rachunkowości
 • unowocześnianie zdalnego dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring
 • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego
 • bieżącą opiekę księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych
 • niezbędną pomoc w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organ administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów

SPORZĄDZANIA I WYSYŁKI DEKLARACJI

 • sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych
 • sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji VAT z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-R)
 • sporządzanie informacji podsumowującej (VAT-UE)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych
  (CIT, PIT, VAT, VAT-UE, INTRASTAT)

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgodnienie sald zobowiązań i należności, sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
 • przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald kont rozrachunkowych oraz weryfikację stanów kont wynikowych
 • sporządzanie wszystkich wymaganych na koniec roku sprawozdań przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Urząd Marszałkowski
 • sporządzanie wymaganych przez Klienta innych raportów rocznych,
  w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych

RAPORTOWANIE

 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
 • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
 • raportowanie realizacji budżetu

POZOSTAŁE USŁUGI

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomoc w przekształceniach firm
 • pomoc podczas procesu likwidacji działalności gospodarczej
 • sporządzanie bilansów likwidacyjnych
 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2)
  oraz w Urzędzie Statystycznym (REGON, KRS)
 • organizacja procesu obiegu dokumentów, który zapewnia szybki przepływ i spójność informacji oraz zgodne z obowiązującym prawem procedury ustalenia kosztów podatkowych i bilansowych
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • potwierdzenie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • administrowanie długiem i monitorowanie należności
 • przygotowanie propozycji kompensat należności i zobowiązań, przygotowanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych do zapłaty, not odsetkowych, monitów ostatecznych
 • wystawianie faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż
 • wystawianie not korygujących, odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT oraz na zobowiązania podatkowe CIT
 • dokonywanie wszelkich przelewów zleconych przez Klienta
 • procedura zwrotu podatku VAT
 • opracowanie wniosków kredytowych, a w tym: statystyczne prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
 • przygotowanie budżetów oraz kontrola realizacji polityki budżetowej firmy
 • doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej firmy
 • przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
 • przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w firmie
 • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
 • weryfikacja poprawności zapisów księgowych dokonanych w okresie przed rozpoczęciem współpracy z naszym biurem
 • kontrolę i weryfikacje ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie ewentualnych zaległości księgowych

Crede Experto realizuje czynności związane z zatrudnieniem pracowników
i współpracowników poprzez ich rejestrację w odpowiednich urzędach,
obliczenie ich wynagrodzeń, miesięczne i roczne deklaracje podatkowe i ZUS,
przelewy wynagrodzeń i obciążeń.

ZAKRES USŁUG ADMINISTRACJI KADROWEJ CREDE EXPERTO:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny oraz wytyczne Klienta, stosowanie wzoru umowy przekazanego przez Klienta lub wypracowanego z nim:

– umowa o pracę

– aneksy do umów

– zmiany warunków zatrudnienia

– sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi

– zatrudnianie cudzoziemców

 • prowadzenie ewidencji nagród i kar
 • wystawianie duplikatów dokumentów pracowniczych
 • przygotowanie umów o odpowiedzialności materialnej, prowadzenie wykazu osób posiadających odpowiedzialność materialną
 • występowanie z zapytaniem o karalność
 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS
 • ustalenie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych
  i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych
 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników
 • prowadzenie ewidencji obowiązujących okresowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystyki kadrowej (np. historia zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy:

– świadectwa pracy

– oświadczenia woli w zakresie w zakresie rozwiązywania stosunków pracy

 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych pracowników
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji ustalenia kapitału początkowego (ZUS-RP7)
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS
 • świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami
 • audyt dokumentacji personalnej mający na celu poprawę i uzupełnienie posiadanych akt osobowych (wyprowadzenie zaległości w dokumentacji kadrowej Klienta)

ZAKRES USŁUG ADMINISTRACJI PŁAC

 • naliczenie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie ewidencji źródłowej
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów używania samochodów służbowych do celów prywatnych i ryczałtów z tytułu wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • przygotowanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składnikach, zaświadczenia o zarobkach, RP-7)
 • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego klienta)
 • sporządzenie i dostarczenie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem)
 • rozliczenie pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40
 • zgłoszenie Pracodawcy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • sporządzenie i składanie miesięcznych deklaracji PEFRON
 • przygotowanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac itp.)
 • przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s