Delegowanie pracowników do krajów UE

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do świadczenia usług w innym państwie członkowskim. Może to polegać na samodzielnym wykonaniu usługi przez samozatrudnionego albo na czasowym delegowaniu pracowników. Zasada swobodnego przepływu pracowników stanowi ochronę przed dyskryminacją w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia w porównaniu z obywatelami tego państwa członkowskiego.

Musisz odróżnić delegowanie pracowników od zasady swobodnego przepływu pracowników, która daje każdemu obywatelowi prawo do swobodnego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy i jednocześnie zamieszkania w tym państwie

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług stanowi podstawowy zbiór jasno określonych warunków zatrudnienia, które mają być spełnione przez usługodawcę w państwie członkowskim do którego następuje delegowanie w celu zapewnienia minimalnego poziomu ochrony pracowników delegowanych. Dyrektywy nie stosuje się do personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej.

Dyrektywa 96/71/ WE ma zastosowanie do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie UE. Jednym z warunków skutecznego delegowania pracownika do innego kraju członkowskiego jest konieczność istnienia stosunku pracy między pracownikiem a delegującym przedsiębiorstwem.

Warto również wskazać, że 28 maja 2014 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Celem tego aktu prawnego jest zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych w celu transgranicznego świadczenia usług przy jednoczesnym ułatwianiu korzystania przez usługodawców ze swobody świadczenia usług oraz promowaniu uczciwej konkurencji między usługodawcami, a tym samym wsparciu funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dyrektywa 2014/67/UE nie zmienia zatem zakresu podmiotowego dyrektywy 96/71/WE. Jednocześnie art. 4 tej dyrektywy zawiera elementy służące ocenie, czy przedsiębiorstwo delegujące pracowników rzeczywiście prowadzi działalność w państwie siedziby oraz czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy.

Formy delegowania

Delegowanie może występować w następujących formach:

 • na własny rachunek i pod swoim kierownictwem, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług,
 • do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy (delegowanie w ramach jednej grupy kapitałowej),
 • jako agencja pracy tymczasowej wynajmująca użytkownikowi personel pracodawcy.

Pracownikiem delegowanym zgodnie z przyjętą dyrektywie definicją jest pracownik, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego, niż państwa w którym pracuje na co dzień. Za definicję pracownika przyjmuje się definicję stosowaną w prawie państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik jest delegowany.

Okres delegowania jest obliczany na podstawie okresu odniesienia obejmującego jeden rok, licząc od rozpoczęcia delegowania. Przy obliczaniu okresu delegowania należy uwzględnić wszystkie okresy wcześniejsze, w których dane stanowisko pracy było obsadzone przez pracownika delegowanego.

Zgodnie z zapisami dyrektywy, państwa członkowskie gwarantują pracownikom delegowanym na ich terytorium warunki zatrudnienia obejmujące następujące zagadnienia:

 • maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku,
 • minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych,
 • minimalne stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny (nie ma zastosowania do uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych),
 • warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego,
 • zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy,
 • środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży,
 • równość traktowania mężczyzn i kobiet, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji.

Co istotne, w odniesieniu do pojęcia płacy minimalnej – jest ono definiowane w prawie krajowym i/lub przez praktykę państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić pewne odstępstwa od zasad w kwestiach:

 • płacy minimalnej, jeśli chodzi o prace trwające maksymalnie miesiąc (pod warunkiem, że prace te nie są realizowane przez agencję udostępniającą pracowników),
 • płacy minimalnej i urlopu, jeśli chodzi o prace o małym zasięgu (pod warunkiem, że prace te nie są realizowane przez agencję udostępniającą pracowników),
 • minimalnej pensji i urlopów, jeśli chodzi o prace montażowe i/lub instalacyjne dostarczanego artykułu, a maksymalny okres trwania nie przekracza ośmiu dni. Odstępstwo to nie ma zastosowania w sektorze budowlanym.

W przypadku wstępnego montażu i/lub pierwszej instalacji (jeżeli usługa jest niezbędna do prawidłowego wykonania usługi) wykonywanych przez wykwalifikowanych (wyspecjalizowanych) robotników delegowanych na okres nie dłuższy niż 8 dni, nie stosuje się zasad dotyczących:

 • minimalnego wymiaru płatnych rocznych urlopów ,
 • minimalnych stawek wynagrodzenia wraz ze stawką za nadgodziny.

Tej zasady nie stosuje się do następujących prac budowlanych:

 • wykopy,
 • roboty ziemne,
 • prace budowlane w węższym znaczeniu,
 • montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych,
 • wyposażanie lub instalowanie,
 • przebudowa,
 • renowacja,
 • naprawy,
 • demontowanie,
 • rozbiórka,
 • konserwacja,
 • utrzymywanie (prace malarskie i porządkowe),
 • ulepszanie.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s