Audyt finansowy

Audyt finansowy to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Rewizja finansowa stwierdza, że sprawozdanie finansowe: – jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości (np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w… Czytaj dalej Audyt finansowy

Zatrudnianie pracowników i współpracowników

Jeżeli decydujesz się na zatrudnienie pracownika, albo zawarcie umowy cywilnoprawnej ze współpracownikiem musisz znać podstawowe różnice między stosunkiem pracy, a nawiązaniem współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie albo dzieło). Umowy z przedsiębiorcami Od takich umów musisz również odróżnić nawiązanie współpracy z innym przedsiębiorcą (np. prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą), który za wykonaną usługę wystawi Ci fakturę.… Czytaj dalej Zatrudnianie pracowników i współpracowników

Rachunkowość

„Rachunkowość jest to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji.” Rachunkowość to sformalizowany system, gdyż zapis zdarzeń dokonywany jest w sposób z góry określony. Przez lata wypracowano określone wzorce i metody zapisu księgowego, które stały się standardami obowiązującymi w Polsce i na świecie. Wiele z nich… Czytaj dalej Rachunkowość

Jak ustalić status przedsiębiorcy?

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK. Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. –… Czytaj dalej Jak ustalić status przedsiębiorcy?

Prawo podatkowe

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Mówiąc najogólniej, dzięki podatkom państwo np. opłaca szkoły, szpitale, budowę dróg czy wspiera najuboższych. Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go zapłacić. Podatki różnią się od siebie podmiotem… Czytaj dalej Prawo podatkowe

Delegowanie pracowników do krajów UE

Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorców do świadczenia usług w innym państwie członkowskim. Może to polegać na samodzielnym wykonaniu usługi przez samozatrudnionego albo na czasowym delegowaniu pracowników. Zasada swobodnego przepływu pracowników stanowi ochronę przed dyskryminacją w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia w porównaniu z obywatelami tego państwa członkowskiego. Musisz odróżnić delegowanie… Czytaj dalej Delegowanie pracowników do krajów UE

Dyrektywa (96/71/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Przepisy dyrektywy stosuje się do przedsiębiorstw (art. 1 ust. 3 dyrektywy): delegujących pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium państwa członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w danym państwie członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania, lub delegujących… Czytaj dalej Dyrektywa (96/71/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług